Persondatapolitik på Vinderød kirkegårdskontor

Ekstern persondatapolitik

Databeskyttelse har Meget høj prioritet på Vinderød kirkegårdskontor, og vi ønsker åbenhed omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Vinderød kirkegårdskontor har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personlige oplysninger mod at gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, mod at uvedkommende får adgang til dem osv.

Vi opbevarer personlige oplysninger sikkert i kontrollerede faciliteter og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende.

Formålet med denne information er også at iagttage oplysningspligten efter databeskyttelsesforordningens art. 14 samt at redegøre for vores behandlingsgrundlag til behandling af dine personoplysninger, når du henvender dig på kirkegårdskontoret.

 

Dataansvarlig

Vinderød kirkegårdskontor er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, og som vi fremtidigt vil modtage. Vores kontaktoplysninger er:

 

Frederiksværk-Vinderød kirkegårdskontor

Kirkevej 6

3300 Frederiksværk

CVR-nr.: 31 72 67 19

Telefon: 47 72 31 03

Mail: vkkirkegaard@sogn.dk

 

Kontaktperson

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Vinderød kirkegårdskontor.

 

Formålet med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger til bl.a. følgende formål:

  • For at kunne ajourføre gravstedsdatabasen
  • Ved udsendelse af breve til gravstedsejere i forbindelse med erhvervelse af nyt gravsted, vedligeholdelse, misligholdelse, blomster, grandækning mm
  • Ved fremsendelse af fakturaer og kreditnotaer
  • Ved kommunikation med gravstedsejere og pårørende

 

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger i generel forstand databeskyttelsesforordningen samt databeskyttelsesloven, herunder særligt databeskyttelsesforordningens art. 5 om god databehandlingsskik, og art. 6, stk. 1, litra a omkring samtykke.  Det vil sige, at behandlingen af dine personoplysninger som udgangspunkt alene sker, såfremt du har givet os dit samtykke til behandling af dine personoplysninger.

Behandlingen af almindelige personoplysninger kan desuden også ske efter en interesseafvejning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, hvorefter behandlingen kan finde sted, hvis det er nødvendigt for, at vi kan forfølge en berettiget interesse. Denne interesse kan f.eks. være interessen i at kunne behandle din henvendelse på en tilfredsstillende måde.

Behandlingen kan i visse tilfælde også ske, hvis vi anser det nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt eller aftale, som er indgået med dig, ligesom at behandlingen også kan være nødvendig for at overholde retlige forpligtelser. Behandlingsgrundlag har hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Det er i øvrigt vores opfattelse, at du ved kontakt til os pr. telefon, på hjemmesiden, via mail eller fysisk, med spørgsmål eller anmodning om oplysninger omkring Vinderød kirkegårdskontor, derved også har givet os dit samtykke til at vi må opbevare og behandle almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer, da det vurderes at være nødvendigt for at vi kan vende tilbage til dig med svar på din henvendelse.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler det der efter databeskyttelsesforordningen betegnes som almindelige personoplysninger om dig, hvilket f.eks. omfatter oplysninger som navn, adresse, telefonnummer. I visse situationer behandles også følsomme personoplysninger samt personnummeroplysninger.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vinderød kirkegårdskontor anvender kirkegårdssystemet EG Data som databehandler. Endvidere sker der videregivelse af oplysninger, hvis du selv har anmodet herom, eksempelvis ved oprettelse som ejer af et gravsted.

Vi videregiver i øvrigt ikke dine personoplysninger, medmindre det er påkrævet ved lov, stævning eller andre retslige processer, eller hvis vi har en formodning for, at det er nødvendigt at videregive oplysninger for at (1) undersøge, forhindre eller agere mistænkte eller faktiske ulovlige aktiviteter eller for at hjælpe offentlige myndigheder; (2) håndhæve vores aftaler med dig, (3) beskytte vores tjenestes sikkerhed eller integritet. Vi giver vores kunder, brugere og forfattere besked om retslige krav om videregivelse af deres personlige data, medmindre lovgivningen eller retsordren forbyder dette.

 

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Dine personoplysninger vil typisk være indgivet fra dig ved henvendelse på kontoret, eller ved telefonisk kontakt. En del oplysninger trækkes fra cpr. Register og Dansk folkeregister

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det vurderes nødvendigt eller det fremgår af loven at vi skal. Hvis der ikke foretages en anden vurdering, vil oplysninger fra afsluttede sager mv. blive opbevaret i 5 år. Herefter vil der ske sletning af oplysningerne på en måde, der umuliggør genskabelse. Opbevaringen sker på en forsvarlig måde.

 

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
   • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
   • Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning
   • Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger. Det vil bero på en konkret vurdering, og du bedes henvende dig til os, hvis du har spørgsmål i den forbindelse.
  • Ret til begrænsning af behandling
   • Du har tillige ret til at anmode om at få begrænset anvendelse af dine personoplysninger i visse tilfælde.
  • Ret til indsigelse
   • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
   • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Ændring af databeskyttelsespolitikken

Vi kan ændre denne politik. Væsentlige ændringer vil blive annonceret