H) Gravstedernes vedligeholdelse

§ 18. Menighedsrådet sørger for vedligeholdelsen af kirkegårdens fælles indhegning, arealer og adgangsveje samt kapel og eventuelle bygninger på kirkegårdens fællesarealer.

§ 19. For afdelingerne: GL4, KUNY5, Paradishaven, KUNY4, Sommerfuglehaven(NY4), KUNY7, Ærtelunden, KUNY8, Skoven, Solen og Stjernen gælder, at der i forbindelse med erhvervelsen af et gravsted samtidig skal indgås en aftale med Kirkegårdskontoret om vedligeholdelsen af gravstedet. Der er således obligatorisk betaling for vedligeholdelse af gravsteder i disse afdelinger.

§ 20. Vedligeholdelsen af gravstederne på afdelingerne:  GL1, GL2, GL3, GL5, NY1, NY2, NY3, NY4, NY5, NY6, NY7, NY8, Urnehaven påhviler gravstedsindehaveren. Gravstedsindehaveren kan, hvis det ønskes indgå en aftale med kirkegårdskontoret om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling. Takster kan fås ved henvendelse til Kirkegårdskontoret.

§ 21. Den, der har brugsret til et gravsted, skal sørge for, at gravstedet bliver holdt i sømmelig stand.

 Stk. 2. Opfyldes pligten til at holde gravstedet i sømmelig stand ikke, sender kirkegårdskontoret en påmindelse til gravstedsindehaveren om at få bragt forholdet i orden inden 14 dage . Af påmindelsen fremgår, at hvis forholdene ikke bringes i orden, vil gravstedet blive ryddet. Af påmindelsen fremgår endvidere, at Kirkegårdskontoret, mod betaling, kan overtage vedligeholdelsen af gravstedet. Gravstedsindehaveren bliver bedt om at kontakte kirkegårdskontoret inden fristens udløb, hvis der ønskes indgået en aftale med kirkegården om vedligeholdelse.

 Stk. 3. Hvis gravstedsindehaveren ikke har bragt forholdene i orden eller henvendt sig ved fristens udløb, sættes et skilt på gravstedet, hvor gravstedsindehaveren opfordres til at henvende sig til kirkegårdskontoret indenfor 4 uger

Stk. 4. Henvender gravstedsindehaveren sig ikke inden for fristens udløb, kan kirkegårdslederen bestemme at gravstedet skal ryddes.

 Stk. 5. Ønskes et på grund af misligholdelse ryddet gravsted reetableret, kan dette kun ske, hvis der betales for den manglende vedligeholdelse i den tid gravstedet har været ryddet og ligeledes betales for vedligeholdelse for mindst en 5-årig periode fremadrettet.

§ 22. Kirkegården hæfter ikke for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk og vold eller lignende.