Udviklingsplan for Vinderød Kirkegård

Frederiksværk-Vinderød Menighedsråd har udarbejdet denne udviklingsplan, der skal danne grundlag for nuværende og kommende menighedsråds arbejde med udvikling og tilpasning af kirkegården.

Udviklingsplanen kan downloades her, men bemærk den åbner nyt vindue og fylder 42Mb som tager lidt tid at downloade


Menighedsrådets udgangspunkt har været et ønske om at tilpasse antallet af gravsteder og gravstedstyper til det aktuelle og fremtidige behov i sognet. Endvidere er det menighedsrådets ønske at forbedre og justere en række andre forhold.
Justering og omlægninger af vore kirkegårde har - generelt set - til formål at tilpasse kirkegården til de aktuelle behov, eksempelvis i forhold til antallet af gravsteder, udvalget af gravstedstyper, tilgængelighed for handicappede, arbejdsmiljø mm. I takt med at befolkningsgrundlaget ændres, og samfundet i det hele taget udvikler sig, ændrer behovene sig, og kirkegårdene må derfor nødvendigvis udvikles. Samtidig indeholder kirkegårdene værdier af kulturel, historisk
og lokal betydning, som der skal værnes om.


Udviklingsplanen er vedtaget af Menighedsrådet. Det er tanken, at planen (ligesom f.eks. en Kommuneplan) skal tages op til revision og fornyet overvejelse efter f.eks. 8 år, således at der til stadighed foreligger et aktuel plan.
Tegningerne ”Anvendelse i dag”, ”Udviklingsplan” og ”Afsætningsplan er vedlagt som løse bilag i mål 1:400. Kan ses ved henvendelse til Kirkegårdskontoret